Beelddenken

Beelddenken is het denken in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden en begrippen. We noemen iemand een beelddenker(visueel-ruimtelijk denker) wanneer hij/zij meer dan 60 % in beelden denkt.  Het is meer dan denken in beelden, beelddenkers hebben een zintuigelijke informatieverwerking, een non-verbale begripsvorming waarbij álle informatie gelijktijdig binnenkomt. Het verhaal van de leerkracht voor de klas, maar ook de geluiden van buiten, het getik van pen van een klasgenoot, de sfeer in de klas…..

De ‘beelden’  kunnen dus ook bestaan uit gevoel, smaak, geur, geluid, etc.

Beelddenken is een gave waarmee je als mens geboren wordt. Met de introductie van taal (denken) op de basisschool in groep 3 leer je dat taal bestaat uit symbolen, klanken en betekenissen en leer je dat taal werkt op volgorde. Deze verbale vorm van informatieverwerking is niet voor iedereen even makkelijk aan te leren.

School biedt lesstof op een vaste, talige manier aan.  Als beelddenker is het lastig deze talige informatie mee te krijgen. meestal zijn het kinderen die in groep 1/2 goed lijken mee te draaien, soms ook groep drie nog redelijk doorlopen, maar dan problemen ondervinden bij het lezen, schrijven en/of rekenen. De leerkracht kan er niet goed de vinger opleggen. Is dit kind dyslectisch?

Als succeservaringen uitblijven, ontstaat onzekerheid. Faalangst, weinig zelfvertrouwen en onnodige stress belemmeren het leren. Een vicieuze cirkel waar soms moeilijk uit te komen is. Door beelddenken bij leerlingen te erkennen en herkennen kan voorkomen worden dat deze leerlingen zich dom gaan voelen. Vaak wordt hen de tijd niet gegund om een antwoord te formuleren en worden deze al door anderen gegeven. Dit werkt ontmoedigend en de beelddenker gaat steeds meer aan zichzelf twijfelen.

Individueel Onderwijskundig Beelddenkonderzoek (IOB)

Om zo snel mogelijk passende hulp te kunnen geven kan ik een IOB afnemen waardoor wordt vastgesteld of uw kind een beelddenker is of niet.

Het onderzoek duurt ongeveer 3 uur en na verslaglegging volgt een gesprek.

Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Het wereldspel dit maakt duidelijk of uw kind een beelddenker is. Ook komen hierbij persoonlijkheidskenmerken naar voren.
  • Het pedagogisch / didactisch onderzoek geeft inzicht in het leer – en denkniveau van uw kind.
  • Geheugenonderzoek maakt duidelijk welke leeringangen sterk zijn ontwikkeld
  • “Fixatie disperatie” onderzoek laat zien of de ogen goed samenwerken. (Oog-volg onderzoek)
  • U ontvangt een schriftelijk verslag inclusief advies.

Wanneer uit het IOB naar voren komt dat uw kind een beelddenker is, zal een beelddenkverklaring worden afgegeven (vanaf 12 jaar)

Wanneer u meer informatie wil, of een vrijblijvend gesprek, neem dan gerust contact op

De ‘leren leren methode’   biedt voor hen uitkomst. Het gelijktijdig inzetten van taal én beeld geeft hen de nodige houvast om verbale informatie op hun eigen specifiek en unieke manier te kunnen verwerken. Ook voor kinderen die primair in taal denken, maar problemen ondervinden in het onderwijs werk de ‘leren leren methode’. De natuurlijke gave om in beelden te denken geeft deze leerlingen een vertrouwen in hun eigen capaciteiten.

Denken in beelden kan ook problemen geven in het rekenonderwijs. Kinderen die niet tot automatiseren komen, onvoldoende getal- en hoeveelheidsbegrip hebben, geen goede oplossingstrategieën weten te hanteren. De rekenmethode “JaMaRa” heeft een aanpak die zorgt dat er vooruitgang wordt geboekt.

(zie verder de informatie onder ‘methodieken’)

 

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook